Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bůh SUTECH

Set, Seteš, Setech, Suty, Setch

Bůh chaosu a neštěstí, též bůh bouří, moře a pouště.
Sutech je bohem, který obecně ztělesňuje nepřátelství a násilí, který byl však v jisté době ctěn a respektován. Podle genealogie vytvořené kněžstvem v Onu byl synem boha země Geba a bohyne Nuty. Jeho sourozenci byl bohyně Eset, bůh Usir a bohyně Nebthet, kterou si později vzal za manželku. Byl zobrazován buď jako mladý muž v bederní roužce s hlavou blíže neurčeného zvířete se vztyčenýma ušima a dlouhým ohnutým rypákem. Nebo v podobě zvířete se vztyčeným ocasem, které se nepodobá žádnému známému tvoru. Sutechovými zvířaty byli mimo jiné vepř, kanec, hroch (ničivý vodní element), husa, osel, gazela, někdy ho také ztělesňoval krokodýl.

Usirovský mýtus poprvé zaznamenaný v textech pyramid popisoval Sutecha jako žárlivého protivníka jeho bratra Usira, kterého zabil, aby se zmocnil vlády nad světem. Osmdesát let vedl boj s Usirovým synem, sokolím bohem Horem. Na Sutechovu stranu se nejprve postavil sám bůh Re. Avšak ostré spory a tahanice skončily vítězstvím Hora, který se stal právoplatným panovníkem Horního a Dolního Egypta.
V jiných mýtech vystupoval jako ochránce boha slunce Rea, když ho bránil před obrovským hadem a Reovo věčným nepřítelem Apopem, který chtěl slunečního boha spolknout.
Kniha mrtvých hovoří o Sutechovi jako o pánu severní oblohy, který ovládá bouřková mračna a hromy.
Sutech byl uctíván také jako mocný a nebezpečný kouzelník a pán magie.

Zpět

V počátcích světa a v počátcích Egypta zrodil se bůh Sutech. Zrodil se jako bratr boha Usíra, jako bratr bohyně Éset i Nebthet. S ním se zrodila i závist a zloba. To bůh Sutech křivě nařkl svého bratra Usíra u slunečního boha Re. To bůh Sutech lstí zajal svého bratra Usíra a podvakráte ho zbavil života.

Příbuzní Seta

 

Sutech je bůh bouřek, pouště a moře a zároveň bratr a vrah boha Usíra. Uctívání boha Sutecha mělo velmi zajímavý vývoj. I když to nikdy nebyl bůh sympatický, nebylo to s ním zpočátku až tak zlé. Ve druhé dinastii se dokonce stal na krátké období hlavním bohem. Jeho hlavními vlastnostmi totiž vždy byly síla a moc. Dokonce ještě král Ramesse II., vrcholný panovník Nové říše se označuje za silného jako Sutech.

Dostal se do devatera bohů uctívaného v Oně. Jako syn bohyně nebes Nút a boha země Geba si vzal podle egyptských zvyků za ženu svou sestru Nebthet. Tu však neustále urážel a dokonce ji obvinil z neplodnosti. Aby toto nařčení vyvrátila, zplodila syna se svým druhým bratrem Usírem. Tímto synem byl pozdější bůh mumifikace Anup. Toto se stalo hlavním důvodem sváru mezi oběma bratry. Ten vyvrcholil smrtí Usíra, kterou spáchal Sutech a následně se ujal moci, avšak Éset porodila Usírovi syna Hóra a úspěšně ho vychovala. Hór se dožadoval navrácení moci, ale Re jeho nárok neuznal, protože se bál Sutechovy síly.

Reovo rozhodnutí pohoršilo většinu bohů a především Hórovu matku Éset. Právě ta se zasloužila o předání moci Hórovi. Sutech se z cahmtivosti rozhodl pro přímý boj, ve kterém prohrál.

Sutech bývá zobrazován jako štíhlý muž oděný v bederní roušce s rukama ve výhružném nebo přímo bojovném držení. Místo lidské hlavy má hlavu svého nejoblíbenějšího posvátného zvířete, které však dodnes nebylo pojmenováno. Jedná se o jakýsi hybrid mezi velbloudem, žirafou a ještě několika dalšími zvířaty.

--------------------

(Set,Setek,Setes, Sutekh, Sutech, Suty a další : ,,Ten s velkou mocí, silou" )
Seth je jedním z nevyhraněných staroegyptských bohů, jejichž význam nebyl nikdy plně objasněn. Je bohem pouště, proto jej často spojovali se silnými větry a bouřemi, ba dokonce i s chaosem a zemětřesením. Na druhé straně je však také bohem ochrany oáz, ve kterých měl řadu kultovních míst, která ale všechna nebyla potvrzena.Někteří králové, například Sethos I. a Sethos II., přijali jméno Seth za své vlastní.V dobách pozdějších byl tento bůh spojován i s cizími zeměmi, vyvolával nedůvěru a začal být považován za nežádoucího.

Jméno

Jméno Seth má delší i kratší verzi. Delší forma se dá rekonstruovat například jako staroegyptské "Sútah". Kratší verzi zpočátku chybělo finální "h".
V 1. století př. n. l. se z kratší formy stal Sét, předchůdce řecké formy Seth.
Význam tohoto jména není jasný. Egypťané si je vysvětlovali jako : ,,Původce pomatení" nebo " Ten násilný".

Funkce Setha

Mimo jeho již zmíněné funkce byl Seth považován také za boha bouří. Egypťané věřili, že řve na obloze. Hrom byl jeho hlasem a díky němu se otřásala země. Byl také zlým bohem násilí, chaosu a pomatení, což vyústilo i v boha hněvu a vraždy. Byla jím ohrožována harmonie a jako bůh pouště a cizích zemí škodil také vegetaci. Takto představoval odpůrce a vraha Osirise, který byl dle egyptské mytologie skutečným bohem Egypta. Seth platil za silného boha, a proto byly železné rudy označeny jako ,,Kosti Setha". Nakonec byl prohlášen i za boha kovů, který svým 2000 kilogramů těžkým žezlem mohl ubít bohy ostatní.
 

Vyobrazení

Seth byl vyobrazován s lidským tělem a stylizovanou oslí hlavou nebo hlavou Seth-Zvířete. Se vznikem Nové Říše přichází vyobrazení v lidské podobě.

Vyobrazení jako Seth- Zvíře

Ze začátku bylo toto zvíře vyobrazováno jako stojící, později také jako sedící. Seth-Zvíře mělo dlouhý zahnutý čumák, stojaté, nahoře hranatě tvarované uši a vztyčený, na špičce rozštěpený ocas. Někteří egyptologové považují ocas za šíp, který byl na zvíře vystřelen.
Zoologický význam se přesně nedá určit, narozdíl od ostatních egyptských božstev. Jako vzor pro jeho vyobrazení jsou uváděna různá zvířata, např.: antilopy, prasata, pouštní myši, velbloudi, okapi, žirafy či oslové.
Podle víry Egypťanů pochází toto zvíře z pouště. O vzniku jeho podoby existují dvě teorie:
1.) Podle první z nich zmizelo Seth-Zvíře z podvědomí lidí proto, že buď vymřelo, nebo bylo natolik plaché, že lidé neměli možnost je vídat, a zapomněli tak na jeho původní podobu.

2.) Druhá teorie tvrdí, že zvíře takto vypadá proto , že Seth byl bohem neoblíbeným a jeho vyobrazení bylo záměrně nelichotivé.

Žádná z těchto teorií se nedá označit za jednoznačně správnou, či naopak jednoznačně špatnou.
 

Další vyobrazení

Seth byl také výjimečně vyobrazován jako jiná zvířata. Např. jako krokodýl, prase, želva nabo had. Za Nové Říše se objevilo také vyobrazení jako člověka, ale nebylo zcela typické. Měl zástěru zdobenou střapci, rohy a také stuhu, připevněnou na egyptské koruně.
Hovoří se také o splynutí boha Setha s Horem. Tato teorie však platila pouze po velmi krátkou dobu egyptské historie.
 
 

Historický vývoj

Seth byl asi původně bohem pouště, který pocházel zřejmě z Libye. Už tenkrát představoval síly pomatení a zkázy a byl jedním z nejstarších bohů Egypta. Jeho vyobrazení se objevilo i společně s Horem, což dokazuje, že obě božstva byla brána jako rovnocenná. Seth byl tenkrát možná i docela populární. V těchto raných vyobrazeních jsou bohové ještě zvířaty, ale jednají jako lidé. Například panovník je vyobrazen jako býk, který je zjevením Setha a rozdupává nepřítele.
Seth a Horus reprezentují boj mezi Horním a Dolním Egyptem. Oba byli považováni za krále Egypta, a proto se jejich jména u běžných obyvatel prakticky neobjevovala. Seth a Horus symbolicky provedli spojení obou částí Egypta a byli spolu zrovnoprávněni.
Symbolizovali boj mezi severem a jihem, nebem a zemí, zemí a podsvětím, levou a pravou, černou a bílou, řádem a chaosem, životem a smtí, dobrem a zlem, moudrostí a hloupostí. Oba jsou skvělým příkladem dualismu ve starém i současném Egyptě.

Kultovní centra:

Kultovní centra Setha ležela v Nubt, které bylo možná také původně hlavním městem Horního Egypta. Řekové nazývali toto město Ombos, což se pletlo s městem Kom Ombo ( nazývaným též Ombos či Nub), ležícím mezi Edfu a Elephantine.
Nubt samotné leželo jen 4km od Naqady a 30 km severně od Luxoru. Jméno města Nubt vzniklo pravděpodobně od egyptského ,,nub" - tedy "zlato". Mohlo souviset se zlatými doly nedaleko ležící pouště patřící městu Wadi Hammamat, které kontrolovalo obchod s východními pouštními regiony. Ve městě samotném byl nalezen chrám z Nové Říše, který byl věnován Sethovi. Seth byl zde označován jako ,,Nubti" - tedy "ten z Ombosu", což by mohlo navádět k domněnce, že se tam i narodil.

--------------------

Seth, 17.09. - 20.10.
Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným a neúprosným sluncem. Aspekt exilu jej povyšuje na boha svobody. Nositelé tohoto znamení řeší po celý život otázku míry svobodného rozhodnutí. Jen oni znají různé možnosti volby, a proto hledají správnou odpověď, která však neexistuje. Bytostně touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se zákonitě nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Naopak velmi rozhodnými dokážou být v okamžiku, kdy se setkají s nespravedlností, to vytáhnou do boje v plné polní. Okamžitě se stávají nekompromisními a neúnavnými bojovníky za pravdu. A na své těžce nabité pravdě trvají, na to můžete zvít jed. Pozor absolutně nesnášejí jakýkoliv nátlak, náznak například politického útlaku je dokáže proměnit v hlasatele spravedlivého řádu, který si dokážou i prosadit. Tatam je obava, úzkost či strach. Materiální hodnoty pro tyto lidi moc neznamenají, pozoruhodné je, že v životě nikdy nestrádají a bez prostředků se octnou skutečně málokdy. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými vyjednavači znepřátelených skupin, v každé byť sebehorší situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření, důkaz toho, že každá mince má rub a líc. Ke svému duševnímu růstu potřebují náklonnost a oddanost milujícího partnera.